نور و بازتابش
ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

* نور چیزی است که به کمک آن می توانیم اجسام را ببینیم.

* به چیزهای که از خود نور تابش می کنند چشمه نور می گوئیم.

* نور از همه اجسام عبور نمی کند. اما اجسامی مانند شیشه، آب و هوا نور را از خود عبور

 می دهند که به آنها شفاف می گوئیم.

 


* اما اجسامی که نور را از خود عبور نمی دهند، مانند چوب و سنگ اجسام کدر نامیده می شوند.

* هرچه سطح یک جسم هم صاف تر باشد، باز تابش نور آن هم بیشتر است.
* تصویر هر جسم در آینه تخت اندازه همان جسم است.

 * اگر نور به آینه برخورد کند، باز می گردد که به این پدیده بازتابش نور می گوئیم.

 * هر چه زاویه بین دو آینه تخت کمتر شود، تعداد تصاویر بیشتر است.                             

 * نور در هنگام برخورد به آینه صاف، بازتاب منظم دارد و در صورت برخورد به سطح ناصاف      مثل مقوا، بازتابی نامنظم دارد.

 * وقتی نور به جسمی برخورد می کند ، قسمتی از آن باز می گردد و به چشم ما بر می رسد و همین نور بازتاب شده باعث دیدن آن جسم توسط ما می شود.
* جسمی که به رنگ سیاه باشد، نور را تقریباً بازتاب نمی دهد.

 * با آینه می توانیم تصویر چیزهایی را که به طور مستقیم نمی توانیم ببینیم را مشاهده کنیم. مانند راننده اتومبیل که به کمک آیند پشت خود را می بیند.

 

* آینه ها بر سه نوع هستند :
1- آینه تخت
2- آینه فرو رفته (مقعر)
3- آینه بر آمده (محدب)


* در آینه فرو رفته تصویر بزرگتریا کوچکتر از جسم و در آینه برآمده تصویر کوچکتر از جسم دیده می شود.

* در زیردریائی ها برای دیدان اجسام در سطح آب از چشم زیردریایی استفاده می کنند، که پریسکوپ نام دارد.
* کوره آفتابی هم وسیله ای است که از یک آینه فرو رفته بسیار بزرگ تشکیل شده است و برای استفاده از انرژی گرمایی خورشید به کار می رود.

* تصویر ما در درون یک قاشق به صورت وارونه و کوچکتریا مستقیم وبزرگتر از خودمان دیده می شود و تصویر ما در پشت قاشق مستقیم و کوچکتر به نظر می رسد.